COM COL·LEGIAR-SE

Instància dirigida al Ministeri de Justícia, sol·licitant l’expedició del Títol de Procurador, d’acord amb l’imprès de sol·licitud publicat a la seva pàgina web, tenint en compte el que estableix la Llei 34/2006 sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326306036/Detalle.html?param1=2

Acompanyant la documentació següent:

1.- Còpia compulsada per la Universitat, del Títol de llicenciat o Grau en Dret expedit abans del 31 d’octubre de 2011, o del document de la Universitat acreditant haver completat estudis de Dret i d’haver sol·licitat l’expedició del títol. En el cas de títols estrangers, acreditar la seva homologació pel Ministeri d’Educació.

2.- Certificació d’antecedents penals. (Aquest document no serà necessari en cas de sol·licitar el Títol de Procurador davant la Gerència Territorial a Catalunya).

3.- Certificació de la partida de naixement. (Aquest document no serà necessari en cas de sol·licitar el Títol de Procurador davant la Gerència Territorial a Catalunya).

4.- Fotocòpia del D.N.I. (Aquest document no serà necessari en cas de sol·licitar el Títol de Procurador davant la Gerència Territorial a Catalunya).

Telèfon de la Unitat responsable de la tramitació:
– 91 390 21 78 (Madrid)
– 93 482 34 90 (Gerència del Ministeri de Justícia en Catalunya)
Adreça: C. Pau Claris, 158 – Barcelona.

En el transcurs aproximat d’un mes des de la tramesa de la sol·licitud i aprovada aquesta, serà enviat el títol al TSJC qui s’encarregarà d’avisar a l’interessat/da de la seva recollida, a l’adreça següent:

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Oficina d’Atenció al Ciutadà)
Pg. Lluís Companys, 14-16, planta baixa
08018-Barcelona
Tel. 934 866 295

Per el reconeixement del Títol Professional de Procurador que provingui de la Unió Europea o dels Estats de l’Espai Econòmic Europeu, pot informar-se en la següent pàgina web del Ministeri de Justícia:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326301669/Detalle.html

La incorporació a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona com a col·legiat exercent està condicionada a tenir el despatx professional únic o principal dins del seu àmbit territorial (art. 5.5 de la Llei Òmnibus).

Quota d’inscripció com a col·legiat: 200 euros.

S’haurà de presentar escrit de sol·licitud segons model 1, al que s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 • Certificat de naixement (original).
 • Certificat del Registre Central de Penats i Rebels (original): descarregar imprès 790 a www.mjusticia.es (Model 790). Obtenció del certificat presencial al carrer Garcilaso, 123 de Barcelona, o per internet amb DNI electrònic.
 • DNI/NIF/NIE (fotocòpia).
 • Títol de Llicenciat en Dret (original i fotocòpia) o, en el seu cas, certificat de la Universitat que acrediti el compliment dels estudis de Dret o Grau (original i fotocòpia) i haver pagat els drets d’expedició del títol. Cas de títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol.
 • Títol professional de Procurador dels Tribunals, expedit pel Ministeri de Justícia (original i fotocòpia).
 • Una fotografia actual mida carnet.
 • Resguard bancari (fotocòpia) del ingrés efectuat en concepte de Quota d’Ingrés al Col·legi, al compte bancari del Col·legi de Procuradors, d’import 200 euros.

La Junta de Govern, examinada la documentació presentada i l’acompliment de tots els requisits estatutaris previs, acordarà sobre la seva inscripció provisional.

Una vegada hagi estat inscrit provisionalment, el Procurador haurà d’efectuar els següents tràmits:

 • Alta censal en l’activitat de Procurador davant l’Agència Tributària, per mitjà del model 037. El domicili de l’activitat serà el domicili del despatx.
 • Presentar sol·licitud al TSJC de la seva jura del càrrec davant l’organisme judicial pertinent, a la que s’haurà d’acompanyar el certificat d’inscripció provisional, document d’Alta Censal i el títol professional de Procurador (el model d’instància us serà facilitat, quan procedeixi, per la Secretaria del Col·legi).
 • Afiliació a la Mutualidad de Procuradores (veure informació en www.mutuaprocuradores.es) o al règim de la Seguretat Social.
 • Subscripció de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. El Col·legi de Procuradors ofereix la subscripció voluntària a una assegurança col·lectiva de R.C.

Ja prestat jurament del càrrec i fet constar al Col·legi l’acompliment de tots els requisits estatutaris, serà cridat al Col·legi per prendre possessió del càrrec, amb la seva conseqüent alta en l’exercici de la professió.

Conforme al que estableix la disposició adicional vuitena i el punt tercer de la disposició transitòria única de la Llei 34/2006 sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, únicament podran col·legiar-se com a “no exercent” els qui hagin obtingunt la llicenciatura en dret amb posterioritat a la entrada en vigor de la llei 34/2006, sempre i quan procedeixin a col·legiar-se en el termini màxim de dos anys des del moment en que es trobin en condicions de sol·licitar l’expedició del títol de llicenciat en Dret.

L’exigència de que el Procurador estigui inscrit en el Col·legi on tingui el seu domicili professional únic o principal (Art. 5.5 de la Llei Omnibús) està dirigida als procuradors exercents, però no als no exercents.

No obstant això, en aquest darrer cas, el desitjable és que el Procurador s’inscrigui en el Col·legi de la seva adscripció territorial, per garantir el bon funcionament dels serveis col·legials i la participació dels seus membres en les decisions que s’adoptin.

Quota d’inscripció com a col·legiat: 200 euros.

Quota fixa mensual.

Els tràmits per col·legiar-se com a no exercent són els següents:

Presentar escrit de sol·licitud segons model 2, al que s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 • Certificació de naixement (original).
 • Certificació del Registre Central de Penats i Rebels (original): descarregar imprès 790 a www.mjusticia.es (Model 790). Obtenció del certificat presencial al carrer Garcilaso, 123 de Barcelona, o per internet amb DNI electrònic.
 • DNI/NIF/NIE (fotocòpia).
 • Títol de Llicenciat en Dret (original i fotocopia), o, en el seu cas, certificat de la Universitat que acrediti el compliment dels estudis de Dret o Grau (original i fotocòpia) i haver pagat els drets d’expedició del títol. Cas de títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol.
 • Títol professional de Procurador dels Tribunals (original i fotocòpia).
 • Domicili, telèfon i dades bancàries, segons fitxa adjunta.
 • Una fotografia actual mida carnet.
 • Fotocòpia del resguard bancari d’ingrés efectuat en concepte de quota d’incorporació d’import 200 €, al compte bancari del Col·legi de Procuradors.

La Junta de Govern, examinat l’acompliment de tots els requisits legals i estatutaris vigents, acordarà sobre el seu ingrés en el Col·legi i expedirà a l’interessat certificació acreditativa de la seva alta com a col·legiat no exercent.

Si voleu gestionar la vostre col.legiació de manera on line premeu aquest link a la “Ventanilla única de los procuradores de España
Podeu consultar les modificacions que comporta el Reial Decret-llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantil:

Link: R.D-llei 5/2012

• Tenir nacionalitat espanyola o d’alguns dels Estats membres de la Unió Europea o dels Estats part de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, sense perjudici del que disposa els Tractats o Convenis internacionals, a excepció de dispensa legal.

• Ser major d’edat i no estar incurs en causa d’incapacitat.

• Haver obtingut el Títol de Llicenciat per universitat espanyola, o els Títols estrangers que, d’acord amb la legislació vigent, hagin estat homologats a aquell, així com, els títols obtinguts en els Estats membres de la Unió Europea que facultin per a l’exercici en els mateixos de la Procura i que hagin estat reconeguts a Espanya de conformitat amb les disposicions vigents. El Ministeri d’Educació és el competent per al reconeixement de títols estrangers.

Fins el dia 31 d’octubre de 2013 (període transitori de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals):

1.- Títol de llicenciat o Grau en Dret o document de la Universitat acreditant haver completat els estudis de Dret i d’haver sol·licitat l’expedició del títol.

A partir del dia 1 de novembre de 2013:

Títol professional de Procurador dels Tribunals obtingut d’acord amb el que disposa la Llei 34/2006.

El R.D. Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils, en la seva disposició final quarta, ha modificat els següents articulats de la citada Llei 34/2006:

Es modifiquen l’article 2 i la disposició transitòria única i s’afegeix dos noves disposicions addicionals, vuitena i novena, a la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, en els terminis següents:

1.- Es modifica l’apartat 3 de l’article 2, que queda redactat en els següents terminis:

«Els títols professionals regulats en aquesta Llei seran expedits pel Ministeri de Justícia.»

2.- S’afegeix una nova disposició addicional vuitena, amb la següent redacció:

«Disposició addicional vuitena. Llicenciats en Dret.

Els títols professionals que es regulen en aquesta Llei no seran exigibles als qui obtinguin un títol de llicenciat en Dret amb posterioritat a la entrada en vigor de la mateixa, sempre que en el termini màxim de dos anys, a comptar des del moment en que es trobin en condicions de sol·licitar l’expedició del títol oficial de llicenciat en Dret, procedeixin a col·legiar-se, com a exercents o no exercents.»

3.- S’afegeix una nova disposició addicional novena, amb la següent redacció:

«Disposició addicional novena. Títols estrangers homologats.

Els títols professionals que es regulen en aquesta Llei no seran exigibles als qui en el moment d’entrada en vigor de la present Llei haguessin sol·licitat l’homologació del seu títol estranger al de llicenciat en Dret, sempre que en el termini màxim de dos anys, a comptar des del moment en que obtinguin dita homologació, procedeixin a col·legiar-se, com a exercents o no exercents.»

4.- Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria única, que queda redactat en els següents terminis:

«Els qui en el moment de l’entrada en vigor de la present Llei es trobessin en possessió del títol de llicenciat o grau en Dret o en condicions de sol·licitar la seva expedició i no estiguessin compresos en l’apartat anterior, disposaran d’un termini màxim de dos anys, a comptar des de la seva entrada en vigor, per procedir a col·legiar-se, com a exercents o no exercents, sense que els sigui exigible l’obtenció dels títols professionals que en la citada Llei es regulen.»

• Haver obtingut el títol de Procurador, que serà expedit pel Ministeri de Justícia, prèvia acreditació dels requisits establerts a l’Estatut General de la Procura, d’acord amb la Llei.

MASTER DE LA PROCURA

El Col.legi de Procuradors de Barcelona té un acord amb la UAB per impartir el Màster d’accés a la professió:

web del màster de la UAB

També existeix la possibilitat de fer el Màster amb la UNED:

web del màster de la UNED

Accedeix
Per qualsevol incidència, aquí trobaràs el full de reclamació
Accedeix

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’ICPT, amb sede central a Rambleta Pare Alegre, 112 09224 de Terrassa (Barcelona) i direcció social al Carrer Espoz i Mina 2-4 Rubí (Barcalona), informa a les persones que proporcionin dades de caràcter personal mitjançant els formularis habituals en l’apartat de Contacte del lloc web, que seran tractades per atendre la sol·licitud formulada i complir amb la legislació vigent aplicable a aquesta sol·licitud. Totes les dades sol·licitades en el formulari són obligatòries. Per tant, en el cas de què no es proporcionin totes les dades, no es podrà atendre la petició. En qualsevol moment poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per correu postal o físicament a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic secretaria@procuradorsterrassa.cat en tots els casos indicant REF. LOPD-WEB.